CITATIONS

Term: birdshot chorioretinopathy
Http://: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18214792
Http://: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16263368
Http://: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11226280