Antibodies List (2 records) in Inoue et al., 1994
Antibody Name
Ab1-tuba
zn-1