Antibodies List (3 records) in Miyasaka et al., 2009
Antibody Name
Ab1-map2
Ab2-npy
Ab-SV2