Fish: Johnson et al., 1995
Fish Name
AB
DAR
ednrbab140(AB)
gja5bt1
SJD