Fish: Dhanraj et al., 2015
Fish Name
AB
AB + MO1-parn
AB + MO2-parn
mitfaw2/w2; mpv17a9/a9 + MO1-parn (AB)
mitfaw2/w2; mpv17a9/a9 + MO2-parn (AB)