Fish: Li et al., 2015
Fish Name
AB
AB + MO1-impdh1a
AB + MO1-impdh1b
AB + MO1-impdh2