Fish: Elks et al., 2011
Fish Name
i114Tg
i218Tg
i218Tg; i252bTg
i252bTg
i252bTg; s1999tTg