Fish: Bruce et al., 2003
Fish Name
dharmam168/m168(AB)
tdgf1m134/m134(AB)
WT