Fish: Erter et al., 2001
Fish Name
dharmam168/m168(AB)
ndr1cz35/cz35
ndr2m294/m294(AB)