CITATIONS

Term: hypomyelinating leukodystrophy 12
Http://: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27120463
Http://: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26307567