Antibodies List (2 records) in Jiang et al., 2019
Antibody Name
Ab1-prkcz
Ab1-tuba