Antibodies List (2 records) in Zhao et al., 2019
Antibody Name
Ab1-fbl
Ab2-tuba