Antibodies List (4 records) in Bergeron et al., 2011
Antibody Name
Ab1-tuba
Ab4-gfap
Ab-F59
zn-5