Antibodies List (5 records) in Pittman et al., 2010
Antibody Name
Ab1-pvalb
Ab1-tuba
Ab-3A10
zn-8
znp-1