ZFIN ID: ZDB-PERS-001110-17
Weiler, Christian
Email: christian.weiler@tuebingen.mpg.de
URL:
Affiliation:
Address: Department 3 - Genetics Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie Spemannstrasse 35 Tübingen, D-72076 Germany
Country:
Phone: 49-7071-601381
Fax: 49-7071-601384
ORCID ID:


BIOGRAPHY AND RESEARCH INTERESTS


PUBLICATIONS
Irion, U., Frohnhöfer, H.G., Krauss, J., Çolak Champollion, T., Maischein, H., Geiger-Rudolph, S., Weiler, C., Nüsslein-Volhard, C. (2014) Gap junctions composed of connexions 41.8 and 39.4 are essential for colour pattern formation in zebrafish. eLIFE. 4:1225-38
Krauss, J., Frohnhöfer, H.G., Walderich, B., Maischein, H.M., Weiler, C., Irion, U., Nüsslein-Volhard, C. (2014) Endothelin signalling in iridophore development and stripe pattern formation of zebrafish. Biology Open. 3(6):503-9
Geisler, R., Rauch, G.J., Geiger-Rudolph, S., Albrecht, A., van Bebber, F., Berger, A., Busch-Nentwich, E., Dahm, R., Dekens, M.P., Dooley, C., Elli, A.F.,Gehring, I., Geiger, H., Geisler, M., Glaser, S., Holley, S., Huber, M., Kerr, A., Kirn, A., Knirsch, M., Konantz, M., Kuchler, A.M., Maderspacher, F., Neuhauss, S.C., Nicolson, T., Ober, E.A., Praeg, E., Ray, R., Rentzsch, B., Rick, J.M., Rief, E., Schauerte, H.E., Schepp, C.P., Schonberger, U., Schonthaler, H.B., Seiler, C., Sidi, S., Söllner, C., Wehner, A., Weiler, C., Nüsslein-Volhard, C. (2007) Large-scale mapping of mutations affecting zebrafish development. BMC Genomics. 8(1):11
Wolff, C., Roy, S., Lewis, K.E., Schauerte, H., Joerg-Rauch, G., Kirn, A., Weiler, C., Geisler, R., Haffter, P., Ingham, P.W. (2004) iguana encodes a novel zinc-finger protein with coiled-coil domains essential for Hedgehog signal transduction in the zebrafish embryo. Genes & Development. 18(13):1565-1576
Geisler, R., Rauch, G.J., Baier, H., van Bebber, F., Brobeta, L., Dekens, M.P., Finger, K., Fricke, C., Gates, M.A., Geiger, H., Geiger-Rudolph, S., Gilmour, D., Glaser, S., Gnugge, L., Habeck, H., Hingst, K., Holley, S., Keenan, J., Kirn, A., Knaut, H., Lashkari, D., Maderspacher, F., Martyn, U., Neuhauss, S., Neumann, C., Nicolson, T., Pelegri, F., Ray, R., Rick, J.M., Roehl, H., Roeser, T., Schauerte, H.E., Schier, A.F., Schönberger, U., Schönthaler, H.-B., Schulte-Merker, S., Seydler, C., Talbot, W.S., Weiler, C., Nüsslein-Volhard, C., and Haffter, P. (1999) A radiation hybrid map of the zebrafish genome. Nature Genetics. 23(1):86-89

NON-ZEBRAFISH PUBLICATIONS