Fish: Jiang et al., 2019
Fish Name
cxcl12atsu4cd/tsu4cd
cxcr4bioz106/ioz106
itgb1bpku370/pku370
s870Tg
tspan4atsu2cd/tsu2cd
tspan4atsu2cd/tsu2cd; s870Tg
tspan7tsu10ci/tsu10ci
tspan7tsu10ci/tsu10ci; s870Tg
TU
TU + MO1-tspan4a
TU + MO1-tspan7