Fish: Shih et al., 2016
Fish Name
ttn.1xu066/xu066
ttn.1xu066/xu066; ttn.1xu071/+
ttn.1xu067/xu067
ttn.1xu069/xu069
ttn.1xu070/xu070
ttn.1xu071/xu071
ttn.2xu064/xu064
ttn.2xu065/+
ttn.2xu065/xu065
ttn.2xu068/xu068
WT