Fish: Kimura et al., 2008
Fish Name
kca3Tg; nns5Tg; nns6Tg
kca3Tg; nns6Tg
nns5Tg
WT