Antibodies List (2 records) in Menon et al., 2018
Antibody Name
Ab1-nucleoporin
Ab2-tuba