Antibodies List (3 records) in Porteus et al., 2015
Antibody Name
Ab1-serotonin
ab3-nos1
zn-12