Antibodies List (3 records) in Caron et al., 2012
Antibody Name
Ab1-fzd10
Ab1-tjp1
Ab1-tuba